೭ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ೧೪ ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ

ಮೂರು ಖಂಡದಾಗಿರು ಮೂರು ಮಂದಿ ನಡು ಆದ ಮಾತುಕತಿ

ನಾ (ಯುರೋಪ್) , ಬರ್ಗಿ (ಏಷ್ಯಾ) ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಸರ್ (ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ)…

ಸುಮಾರು ಐದು ವಾರಗಳ ಮೊದ್ಲು

ನಾ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ): ಲೇ ಬ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ವಾಟ್ಸಆಪ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೊಡ್ಲೇ…

ಬ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ): ತೊಗೊಲೆ +೧ಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷ

ನಾ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ನಮಸ್ಕಾರ್ರಿ ಸರ, ಹೆಂಗದಿರಿ, ಏನ್ ನಡ್ಸಿರಿ?

ಸ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ಆರಾಮ ನೋಡಪಾ. ನೀ ಹೆಂಗದಿ. ಎಲ್ಲದೀ? ಏನ್ ಮಾಡಾತಿ? ತಡಿ ಮಾತಾಡೂನು

ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ ಕರೆ ಬಂತು:

ಸ: ಏನಪಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗದ? ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತಿ?

ನಾ  : ಇನ ಕಲ್ಯಾತೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ…

ಸ  : ಮದ್ವಿ-ಗಿದ್ವಿ ಆಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೋ… ನೋಡಲ್ಲಿ ಬ ನೂ ಮದ್ವಿ ಆಗ್ಯಾನ.

ನಾ  : ಅವರೆಲ್ಲ ನೌಕ್ರಿ ಮಂದಿರಿ ಸರ. ನಮ್ದ ಇನ ಸಾಲಿನ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ….

ಸ : ದೌಡ ಕಲಿಯುದು ಮುಗಸ್ಪಾ… ಎಷ್ಟಂತ ಕಲ್ಯಾಂವ?

ನಾ : ನೋಡೂನು ತೊಗೋರಿ ಸರ… ಅಂದಂಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಉ.ಅಮೇರಿಕಾಗಾಗ ಅದಿರಿಲ್ಲೋ…

ಸ : ಹೌಂದಪಾ, ಇಲ್ಲೇ ಅದೀನಿ! ಏನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಾತಿಯೇನು?

ನಾ : ಹೌಂದರೀ ಸರ… ಇನ್ನೊಂದು ನಾಕ ವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮೊರಾಗ ಇರ್ತೆನ್ ನೋಡ್ರಿ…

ಸ : ಛುಲೋ ಆತ ನೋಡೋ. ಮನಿಗೆ ಬಾ

ನಾ : ಬರೂನ್ರಿ ಸರ.

ನಾಕ ವಾರ ಅದ್ಮ್ಯಾಗ ಬೇಸ್ತಾರ ಸಂಜಿಕೆ ಅವ್ರ ಊರಾಗಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಾಗ ಇಳಿದ್ಮ್ಯಾಗ:

ನಾ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ನಿಮ್ಮೂರಾಗ ಇಳದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ.

ಸ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ಮಸ್ತ್ ಆತ ನೋಡೋ… ಹಂಗಾರ ನಾಳೆ / ನಾಡಿದ್ದು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗೂನು

ನಾ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ಆತ್ರಿ ಸರ. ನಾಳೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ…

ಮರದಿನ, ಶುಕ್ರಾರ ಚಂಜಿವ್ಯಾಳೆ

ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ನಾ : ಸರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗೂನೆನ್ರಿ?

ಸ : ಆತೋ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕ ಮನಿಗೆ ಬಾ…

ನಾ : ಮನಿ ಪತ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ, ನಾ ಬರ್ತೇನಿ

ಸ : ಬ್ಯಾಡ, ನಾನ ಕರ್ಯಾಕ ಬರ್ತೇನಿ

ನಾ : ಸರ, ಸುಮ್ಮ ಯಾಕ ತ್ರಾಸ ತೊಗೊತಿರಿ, ಮನಿ ಪತ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ನಾ ಬರ್ತೇನಿ

ಸ : ನಿಂಗ ಅವೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯಾಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಬರ್ತೇನಿ. ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ

ನಾ : ಸರ ನಾ ಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷಕ್ಷದಾಗ ಇರ್ತೆನ್ರಿ.

ಸ : ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೦ ಕ್ಕ ತಯಾರಿರು. ನಾ ಬರ್ತೇನಿ.

 

ಮರದಿನ, ಶನಿವಾರ

ನಾ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ , ೯ಕ್ಕ): ಸರ, ಮನಿ ಬಿಡುಮುಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಕೆಳಗ ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದ ನಿಂದರ್ತೆನಿ…

ಸ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ಆತೋ. ಬಿಡುಮುಂದ ಹೇಳ್ತೆನಿ…

ಸ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ ೯.೩೦ಕ್ಕ) : ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಿಂಟನಾಗ ಬರ್ತೇನಿ. ನೀ ಕೆಳಗ ಬಂದ ರಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತಿರು

ಸ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ ೧೦ಕ್ಕ) : ಬಂದೇನ್ ನೋಡೋ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣವಾಲಿ?

ನಾ (ವಾಟ್ಸಆಪನ್ಯಾಗ) : ಇಲ್ಲೇ ಅದೇನ್ರಿ, ಒಂದ ಮಿಂಟನಾಗ ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ.

 

೭ ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ೧೪,೦೦೦ ಕಿಮೀ ದೂರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದ್ವಿ

ನಾ : ಏನ್ರಿ ಸರ ಅರಾಮೇನ್ರಿ?

ಸ : ಆರಾಮ ನೋಡೋ… ನೀ ಹೆಂಗದಿ?

ನಾ : ಮಸ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಸರ. ಏನರ್ರೀ ಸರ ೭ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ… ಅವಾಗ ಹೆಂಗ ಅದಿರಿ, ಇಗೋ ಹಂಗ ಅದೀರಿ?

ಸ : ಇಲ್ಲೋ, ಮದ್ವಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ  ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿನಿ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಖಮ್ಮಗ ಊಟ ಸಿಗತೇತಿ. ನೀನು ಮದ್ವಿ ಆಗು ತಿಳಿತೇತಿ.

ನಾ : ನೋಡು ತೊಗೋರಿ ಸರ… ಕಾಲಯಾ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ 🙂

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಮನಿ ಬಂತು

ಸ : ಇಳಿಪಾ , ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನಿ…

ನಾ : ಮಸ್ತ ಜಾಗ ಆದ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ.. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ ಸಾವಿರ ಮನಿ ಇದ್ದಂಗ ಅದಾವ ಇಲ್ಲೇ….

ಸ : ಹೌದೋ, ಭಾಳ ಮನಿ ಅದಾವ. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಾಂಗಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ರಗಡ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ.

ನಾ : ಹಂಗಾದ್ರ ಹಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಜೋರರಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ….

ಸ : ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ!

ಮನಿಯೊಳಗ ಕಾಲಿಟ್ವಿ

ಸ : ನೋಡಪಾ ಇಕೀನ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ

ನಾ : ನಮಸ್ಕಾರ್ರಿ ವೈನಿ

ವೈ : ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಂಡರ್ರಿ,  ಕುಡ್ಯಾಕ ನೀರ ತರ್ತೆನಿ…

ಸ : ಬಾರೋ, ಇಲ್ಲೇ ಸೀಧಾ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕ ಕುಂಡರ್ಬಾ

ನಾ : ನೀವ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿರಿ ಸರ..

ಸ : ತೊಗೋ ಥಾಲಿಪಟ್ಟಿ…೧,೨,೩,೪…

ನಾ  : ಸಾಕ್ರಿ ಸರ.

ಸ : ಸುಮ್ಮ ತಿನ್ನೋ… ತೊಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತ ಮೊಸ್ರ…

ನಾ : ಸರ ಮಸ್ತ ಅದರೀ ಥಾಲಿಪಟ್ಟಿ… ಬಾಯ್ತುಂಬ ಖಾರ… ಝಬರಾದಸ್ತ ಅದರಿ ವೈನಿ…

ಸ ( ೧೦ ಮಿಂಟ ಆದಮ್ಯಾಗ) : ತೊಗೋ ಥಾಲಿಪಟ್ಟಿ…೫,೬,೭,೮….

ನಾ : ಸಾಕ್ರಿ ಸರ. ಭಾಳ ಆತು.

ಸ : ನಾಚ್ಕೋಬ್ಯಾಡ, ತಿನ್ನೋ…

ನಾ : ನಾಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ೨ನೇ ಥಾಲಿಪಟ್ಟಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಮುಂದ ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ… ಈಗ ಭಾಳ ಆಗ್ಯದ…

ಸ : ಚಾನೋ ಕಾಫಿನೋ?

ನಾ : ಎರಡೂ ಕುಡ್ಯಾಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ. ಒಂದ ವಾಟಗ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಡ್ರಿ…

ವೈ : ತೊಗೋರಿ…

ನಾ (ಮಸ್ತ ತಿಂದ / ಕುಡುದ ತೇಗಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ) : ಸರ ಹೊರಗ ಊರ  ಮಸ್ತ ಕಾಣತೆತ್ರಿ.

ಸ : ಹೌದೋ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಊರು. ಮಸ್ತ ಬೆಳದದ.

ಸ : ತಡಿ, ಬ ಗ ಕರೆ ಮಾಡೂನು.

ಬ : ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ, ಹೆಂಗದಿ.

ಸ : ಇಲ್ಲಿ ಇಂವಾ ಬಂದಾನ ನೋಡು.

ಬ : ಅಂವಾ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೋಕ್ಕೆನಿ ಅಂತ.

ಸ : ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ಈಕಡೆ

ಬ : ಬರೂನು

ಹಂಗ ಹರಟಿ ಹೊಡದಮ್ಯಾಗ

ವೈ : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಇಳುಸದದ, ಬರ್ರಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವಂತ್ರಿ…

ನಾ : ಸರ, ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಸಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗ ಗಣಪತಿ ಇಳಿಸಿ, ಸಮುದ್ರದಾಗ ಬಿಡಾಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಪೂಜಾ ಇಳ್ಸು ವ್ಯಾಳೆಕ ಬರೋಬ್ಬರ ಬಂದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ…

ಸ : ಛುಲೋ ಆತ ನೋಡೋ…

(ಪೂಜಾ ಇಳ್ಸುದು ಆದ್ಮ್ಯಾಗ)

ಸ & ವೈ (ಕೂಡಿ) : ನಡಿ ನಿನಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋವರದ ತಟಕ್ಕ ಕರಕೊಂಡ ಹೊಕ್ಕೇವಿ. ನೋಡುವಂತಿ.

ನಾ : ನಡ್ರಿ. ಹೊಂಡುನು

ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ ಸರೋವರ ತಟಕ್ಕ ಬಂದ್ವಿ

ಸ : ಇನ್ನ ಇಳಿ. ಉಸಕನ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೂನು

ಸ : ಅಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡ ಕಾಣಾತೇತಿ ಅಲ, ಅದ್ರ ಬರೋಬ್ಬರ ಹಿಂದ ನಯಾಗರಾ ಜಲಪಾತ ಐತಿ ನೋಡು… ಹಿಂಗ ನಿರಾಗ ಹೋದ್ರ ಒಂದ ೭೦ ಕಿಮೀ ಅಕ್ಕೇತಿ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರ ಒಂದ ನೂರರ ಮ್ಯಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರ ಆಕ್ಕೇತಿ.

ನಾ : ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ… ನೀವೇನ್ ರಗಡ ಸಲ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು..

ಸ : ಹೌಂದೋ. ಭಾಳ ಸಲ ಹೋಗೆನಿ. ಅಂಧಂಗ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಾತಿ?

ನಾ : ಏನಿಲ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು, ಹಂಗ ಊರ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮತ್ತ ಯುರೋಪಗೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತೇನ ನೋಡ್ರಿ…

ಸ : ಹಂಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೌಡ ಏಳು, ಬಂವ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಯಾಗರಾಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕ ಬಿಡತೇನಿ.

ನಾ : ಸರ, ಅಷ್ಟ ಅವಸರ ಮಾಡುದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ

ಸ : ನೋಡೋ, ನಾಕ ತಾಸನ್ಯಾಗ ಹೋಗ ಬರ್ತೇವಿ

ನಾ : ಈ ಸರ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನೋಡುನು

ಸ : ಅಂದಗ ನಿನ್ನ ಗೆಳ್ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಅದಾರೂ?

ನಾ (ಗೆಳ್ಯಾರಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ) : ಎಲ್ಲದಿರ್ಪಾ? (ಕನ್ನಡದಾಗ ಅಲ್ಲ)

ಗೆಳ್ಯಾ: ಇಂಥಲ್ಲಿ ಅದೇವಿ. ನೀ ಬಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಾ ತಾಸು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವಿ

ನಾ : ಸರ, ಅವ್ರ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಅದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ…

ಸ : ಗಾಡಿ ಹತ್ತ ಹಂಗಾರ

ಆ ಜಾಗ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ

ಸ : ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ನೋಡು.

ನಾ (ಗೆಳ್ಯಾರಗೆ) : ಎಲ್ಲಿ ಅದೀರ್ಲೆ? ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೇನಿ.

ಗೆಳ್ಯಾ : ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಬಂದ್ವಿ.

ನಾ : ಸರ, ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಾತಾರ್ರಿ.

ಸ : ಆತೋ, ಭಾಳ ಛುಲೋ ಆತು ಭೆಟ್ಟಿ ಆದಿದ್ದು.

ನಾ : ನಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆತ್ರಿ… ವೈನಿರಿ, ಮಸ್ತ ಥಾಲಿಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ… ಮಸ್ತ ಇದ್ವು… ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಾಕ ಬರ್ತೇನಿ.

ಸ & ವೈ : ಮತ್ತ ಬಾಪಾ!

ನಾ :  ಬರ್ತೆನ್ರಿ ಹಂಗಾರ. ಮತ್ತ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗೂನಂತ…

ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳ ದೂರ ವಿದೇಶದಾಗ ಪಕ್ಕಾ ಜಮಖಂಡಿದಾಗ ಇರೋಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ತಿನಿಸಿ, ಉಣಿಸಿ, ಆಮ್ಯಾಲೆ ನಿನಗ ತಿಳಿಯಾಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದು ಕಿಸ್ಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಆದರಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಸರ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

One thought on “೭ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ೧೪ ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s